top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Luxury Led Lights s.r.o.
Hronská Breznica 114
966 11 Hronská Breznica , Slovensko

IČO: 54006554

DIČ: 2121558846

(Na uvedenej adrese sa nenachádza prevádzka kamennej predajne)

 

web: www.luxuryledindustry.sk

e-mail: luxuryledindustry@gmail.com 

            
telefón: 0944 232 234

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode internetovej adrese www.luxuryledindustry.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. . 

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito podmienkami:

Predávajúci: 

Luxury Led Lights s.r.o.
Hronská Breznica 114
966 11 Hronská Breznica , Slovensko

IČO: 54006554

DIČ: 2121558846

Ochrana osobných údajov

Definície

Pojmy definované v tomto článku 2. majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

E-Shop

E-Shop je internetový obchod spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. umiestnený na internetovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Luxury Led Lights s.r.o. na uvedenej stránke.

Registrácia

Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu a ukončenie nákupu. S registráciou sa spájajú určité výhody poskytované spoločnosťou Luxury Led Lights s.r.o.

Kupujúci

Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť so spoločnosťou Luxury Led Lights s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti

Luxury Led Lights s.r.o. . Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávkový formulár

Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.

Aktuálna ponuka tovaru

Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.luxuryledindustry.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, model, výrobcu, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke /predajne. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä produkty určené na osvetlenie.

Uzatváranie kúpnych zmlúv

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o..

Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“)

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o.  Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením Objednávkového formuláru na internetovej stránke www.luxuryledindustry.sk a jeho odoslaním cez E-shop. Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež vyjadruje súhlas so zobrazením elektronickej faktúry vo svojom profile na stránke www.luxuryledindustry.sk v zmysle bodu 8.1 týchto VOP, vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle článku 10 týchto VOP a vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Objednávka zaniká

Objednávka zaniká odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o., márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“)

Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. neznamenajú potvrdenie objednávky.

Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy. Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a náklady na doručenie (ďalej len „poštovné“).

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o..  Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. povinná prijať.

Kúpna cena tovaru

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré bude kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

 • platba bankovým prevodom

 • dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo inému kuriérovi

 • platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni

Záväzok kupujúceho zaplatiť Celkovú cenu je splnený momentom pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. alebo odovzdaním Celkovej ceny kuriérovi, Slovenskej pošte, alebo zodpovednému zamestnancovi pri prevzatí tovaru na predajni.

Pri platení bankovým prevodom sú platobné údaje spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. uvedené v správe doručenej na e-mailovú adresu kupujúceho, ktorý je platbu oprávnený realizovať buď bankovým prevodom, alebo vkladom hotovosti na účet spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. . Pri platbe je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

Čas dodania (dodacia lehota)

Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. povinná dodať kupujúcemu dostupný tovar (t.j. tovar, ktorý je na sklade, alebo u dodávateľa) je 30 dní od potvrdenia objednávky.

Pri výbere iného spôsobu platby ako na dobierku, alebo pri osobnom prevzatí a zaplatení tovaru na predajni začína dodacia lehota plynúť od pripísania Celkovej ceny na účet spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

Pri každom produkte na stránke www.luxuryledindustry.sk je uvedená orientačná informácia o dostupnosti tovaru. V prípade, ak spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. zistí, že tovar z objednávky je (aj napriek pôvodnej informácii o dostupnosti) nedostupný (t.j. tovar nie je na sklade a/alebo u dodávateľa), spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. kupujúceho o tejto skutočnosti informuje a ponúkne mu možnosť objednávku rozdeliť, alebo zrušiť. Ak bola kúpna cena za tovar už zaplatená, spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. kupujúcemu uhradené peniaze za nedostupný titul vráti.

Miesto dodania

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.

Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:

 • Slovenská pošta - kuriérom na adresu uvedenú kupujúcim (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru)

 • doručenie kuriérom GLS (doručenie do 1 pracovného dňa od odoslania tovaru)

 • osobný odber tovaru v predajni, v ktorej je zriadené tzv. Odberné miesto pre osobný odber tovaru zakúpeného cez E-shop.

Dodanie tovaru

Záväzok spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. V profile zákazníka sa zobrazí daňový doklad - faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

Zodpovednosť za vady

Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Luxury Led Lights s.r.o. a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Dokiaľ tovar nebol kupujúcemu odoslaný, môže kupujúci objednávku odvolať. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet uvedený kupujúcim, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.luxuryledindustry.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

V odvolaní objednávky, ako aj v odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Luxury Led Lights s.r.o., Hronská Breznica 114, 966 11, Hronská Breznica, Slovensko alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu luxuryledlights@gmail.com.

V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty, alebo prostredníctvom formulára je spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

-      Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby sú vylúčené plnenia:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s vý­slovným súhlasom spotrebiteľa a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných po­žia­daviek spot­rebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spot­rebiteľa;

Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. povinná:

 • prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Luxury Led Lights s.r.o., Hronská Breznica 114, 966 11, Hronská Breznica, Slovensko. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu - faktúry, vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

 • Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Luxury Led Lights s.r.o. . Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Luxury Led Lights s.r.o..

 • Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. . V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o.. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. znáša kupujúci.

​​

Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 • ak pri platbe na účet spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. kupujúci nezaplatil Celkovú cenu ani v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,

 • ak kupujúci, ktorý objednávku neodvolal a tiež od zmluvy v zmysle článku 10. neodstúpil, neprevezme objednaný tovar platba pri osobnom prevzatí tovaru na predajni

 • od kuriéra v dohodnutom mieste dodania,

 • na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

 • na príslušnej zvolenej predajni na osobný odber v lehote do 14 dní od obdŕžania oznámenia e-mailom o pripravenej objednávke,

 • ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o., ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. inak ho zaobstarať,

 • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. tovar nakupuje.

Odstúpenie spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Odstúpenie spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. od zmluvy sa nedotýka nároku spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru.

Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy je potrebné vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy a zaslať predávajúcemu prostredníctvom emailu na luxuryledlights@gmail.com alebo poštou.

Alternatívne riešenie sporov

Na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má spotrebiteľ právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov: http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúcich a tiež potenciálnych zákazníkov (ďalej spolu ako “dotknuté osoby“) v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s dotknutou osobou a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru; osobné údaje dotknutej osoby v uvedenom rozsahu poskytne spoločnosť Ochrana osobných údajov za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam, resp. Slovenskej pošte, a.s.

Prihlásením sa k odberu newslettera spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. luxuryledlights@gmail.com. Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Zakliknutím ikony „súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov na marketingové účely“ na webovej stránke spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. dotknutá osoba vyjadruje spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo za účelom zasielania marketingových noviniek a informácií formou e-mailu odoslaného na uvedenú e-mailovú adresu, formou sms odoslanej na uvedené telefónne číslo, alebo volaním na uvedené telefónne číslo. Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať a to doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. luxuryledlights@gmail.com. Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o., príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. luxuryledlights@gmail.com.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. vyžadovať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

 • informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

 • presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. získala jeho osobné údaje na spracúvanie,

 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

​​

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u spoločnostiLuxury Led Lights s.r.o. namietať voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

 • využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 • poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

​​

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. , ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. je povinná žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosti Luxury Led Lights s.r.o. informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak spoločnosť Luxury Led Lights s.r.o. na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim.

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu www.luxuryledindustry.sk

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt.

Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nebudú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia: prevádzkovateľ internetového obchodu www.luxuryledindustry.sk, účtovnícka spoločnosť, kuriérska spoločnosť, spoločnosť Nomads s.r.o. zabezpečujúca technickú prevádzku eshopu.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

V prípade registrácie na eshope, má zákazník právo vymazať účet zaslaním žiadosti na e-mail prevádzkovateľa eshopu alebo kliknutím na tlačidlo vymazať účet v rozhraní svojho účtu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Cookies

Čo sú súbory cookie? Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia.

Na čo používame súbory cookie? Jednotlivé stránky našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

 • Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

 • Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

 • Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

 • Pre niektoré funkcie v rámci našich webových stránok používame ako dodávateľa tretiu stranu, napríklad služby spoločnosti Google alebo prepojenia na túto službu.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Záverečné ustanovenia VOP

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2018

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.luxuryledindustry.sk

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Vydané dňa: 01.02.2018

Luxury Led Lights s.r.o.

bottom of page